Oditor, Vol. IV, Br. 03/2018

OBLICI NADZORA NAD JAVNIM RASHODIMA
Bratislav Stanković[1], Radovan Damnjanović[2], Milenko Popović[3]

Datum dolaska: 10.09.2018.
Datum prihvatanja: 18.11.2018.

doi:10.5937/Oditor1803097S
Pregledni rad
UDK: 336.146:336.5(497.11)
657.213:657.633
JEL: H10, H76

Apstrakt

Kontrola trošenja državnog novca, pogotovo u razvijenim zemljama, predstavlja demokratsku tekovinu zasnovanu na principu da građani putem akreditovanih i nepristrasnih institucija imaju mogućnost da ostvare uvid u sve aspekte trošenja novca poreskih obveznika. U tom smislu, nadzor na trošenjem javnih rashoda predstavlja aktivnost usmerenu na smanjenje troškova funkcionisanja organa države i njenih entiteta. Državni nadzor obuhvata tri segmenata i to: kontrolu, inspekciju i državnu reviziju. Kontrole su svakodnevni kontinuirani nadzor zapošljenih u okviru državne uprave i ima najčešće interni karakter. Inspekcije su naknadne eksterne kontrole državnih organa. Državna revizija ima funkciju ispitivanja javnih rashoda i ocenjuje ekonomičnost, efikasnost i efektivnost državnih-budžetskih institucija. U ovom tekstu, obradili smo najznačnije aspekte nadzora nad javnim finansijama kroz:internu kontrolu, državnu internu reviziju, adminstrativnu, računsko-sudsku i parlamentarnu kontrolu. Svi navedeni oblici međusobno se prepliću čineći jedan integrativni sistem nadzora nad javnim finansijama, imajući jasan cilj – smanjenje javnih rashoda i jeftiniju državu.

Ključne reči: nadzor, državna revizija, javni rashodi, budžet.


[1] Bratislav Stanković, Gradska opština Leskovac, Ulica Pana Đukića br. 9, Leskovac, Srbija, Email: bstankovic85@gmail.com
[2] docent, dr Radovan Damnjanović, Univerzitet odbrane, Ulica Pavla Jurišića Šturma br. 33, Beograd, Srbija
[3] Milenko Popović, Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka, Republika Srpska, BiH