Oditor, Vol. VII, Br. 02/2021

EKONOMSKA DETERMINISANOST INTEGRACIONIH PROCESA REPUBLIKE SRBIJE
Milica Simić[1], Antoaneta Vassileva[2], Anđelka Aničić[3]

Pregledni rad
UDK:
339.922(497.11:4-672EU)
doi: 10.5937/Oditor2102083S
JEL: F15, F13

Sažetak

Razmena roba i usluga predstavlja najbitniji domen ekonomske saradnje Republike Srbije sa svetom i od presudne je važnosti za ubrzaniji rast bruto domaćeg proizvoda (a time i očekivane stope rasta privrede i ubrzanijeg dru tvenog razvoja i porasta životnog standarda stanovništva) u narednom periodu. Polaze i od navedenog, rad analizira stepen uključenosti Republike Srbije u ukupnom svetskom izvozu, njene najznačajnije spoljnotrgovinske partnere, stepen otvorenosti ekonomije i učešće izvoza u bruto domaćem proizvodu za period od 2008. do 2017.godine. Cilj rada je da se prouče specifični odnosi Republike Srbije i najznačajnijih spoljnotrgovinskih partnera i njihova međusobna uslovljenost integracionim procesima kroz multilateralnu i bilateralnu saradnju sa Evropskom unijom, Evroazijskom ekonomskom unijom, Svetskom trgovinskom organizacijom i potpisnicama Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini. Na osnovu ažuriranog statističkog istraživanja i analize sadržaja osnovnih odrednica bilateralnih ugovora, navode se preporuke za budu i razvoj integracionih procesa u okviru Evropske unije i Evroazijske ekonomske unije.

Ključne reči: Republika Srbija, Evropska unija, Evroazijska unija, integracije, međunarodna trgovina.


[1] Milica Simić, Asistent, Fakultet za finansije, bankarstvo i reviziju, Alfa BK univerzitet, Palmira Toljatija 3, Novi Beograd, Republika Srbija, E-mail: milica.simic@alfa.edu.rs
[2] Redovni profesor, dr Antoaneta Vassileva Fakultet za međunarodnu ekonomiju i politiku, Univerzitet za nacionalnu i svetsku ekonomiju, Sofija, Bugarska, Email: antoaneta_vassileva@yahoo.com
[3] Profesor, dr Anđelka Aničić, Visoka poslovna škola strukovnih studija, Gradski park 2, Zemun, Beograd, Srbija, E-mail: anicican@gmail.com