Oditor, Vol. VII, Br. 02/2021

VAŽNOST ODRŽIVOG UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA NA PRIMERU TRGOVINSKIH PREDUZEĆA U KRUŠEVCU
Maja Staletović[1], Nenad Kojić[2], Srećko Milačić[3], Milan Dajić[4]

Pregledni rad
UDK:
005.96
658.84(497.11)
doi: 10.5937/Oditor2102107S
JEL: M14, O15

Apstrakt

Može se reći da danas, s obzirom na aktuelnost koncepa održivosti, održivo upravljanje ljudskim resursima predstavlja odlučujući činilac uspešnog funkcionisanja svakog organizaionog sistema.Osnovni cilj istraživanja u ovom radu je da se, polazeći od značaja pojma održivog razvoja za savremeno poslovanje, kao i od novog mesta i nove uloge čoveka u svim društvenim procesima, ukaže na važnost upravljanja ljudskim resursima u skladu sa konceptom održivog razvoja. Radi realizacije postavljenog cilja sprovedeno je istraživanje u trgovinskim preduzećima na teritoriji grada Kruševca čija je suština da se dođe do podataka o tome da li su rukovodioci u ovim preduzećima upoznali svoje zapslene sa značajem koncepta održivog razvoja, i u kojoj meri je razvijena svest pojedinaca da deluju na način koji ne podrazumeva ugrožavanje mogućnosti budućih generacija u zadovoljavanju njihovih potreba.

Ključne reči: održivi razvoj, ljudski resursi, rukovodioci, trgovinska preduzeća, okruženje.


[1] Asistent, mast. ekon. Maja Staletović, Visoka poslovna škola strukovnih studija “Prof. dr Radomir Bojković”, Topličina 12, Kruševac, Republika Srbija, E-mail: dajicmaja5@gmail.com
[2] Docent, dr Nenad Kojić, Akademija strukovni studija kosovsko metohijska, E-mail:nenadkojic111@gmail.com
[3] Redovni profesor, dr Srećko Milačić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Prištini, Kosovska Mitorivca, Kolašinska 156
[4] Nastavnik, mast. ekon. Milan Dajić, Ekonomsko-tehnička škola, Vrbovac, Email: d.milan@hotmail.rs