Oditor, Vol. VII, Br. 02/2021

MOGUĆNOST PRIMENE BULOVE ALGEBRE U KREIRANJU RAČUNOVODSTVENOG INFORMACIONOG SISTEMA
Darko Lojaničić[1], Slaviša Trajković[2], Svetlana Tasić[3]

Originalni naučni rad
UDK:
657:004
512.563
doi: 10.5937/Oditor2102007L
JEL: M41, M49

Rezime

Kreiranje računovodstvenog informacionog sistema predstavlja višedimenzionalni problem sa kojim se suočavaju savremene poslovne organizacije. Prisustvo matematike u rešavanju ovakvih problema često je nužnost, zbog čega, u ovom slučaju matematičke relacije primenom Bulove algebre predstavljaju osnov za razrešenje problema u vezi izrade i funkcionisanja adekvatnog računovovodstvenog informacionog sistema.

Ključne reči: računovodstveni informacioni sistem, Bulova algebra, računovodstvene funkcije, finansije.


[1] Darko Lojanicic, doktorand, MB Univerzitet Beograd, Prote Mateje br. 21, 11000 Beograd, Republika Srbija, Email: dlojanicic@yahoo.com.
[2] Profesor, dr Slaviša Trajković, Ekonomski fakultet u Kosovskoj Mitrovici, Univerzitet u Prištini, Republika Srbija, Email: slavisa.trajkovic@pr.ac.rs
[3] Docent dr Svetlana Tasić, Univerzitet Union – Nikola, Fakultet za menadžment,, Njegoševa 1a, 21205 Sremski Karlovci, Republika Srbija, Email: cecatasic1@gmail.com