Oditor, Vol. VII, Br. 03/2021

MAKROEKONOMSKO OKRUŽENJE I JAVNI SEKTOR – MESTO I ULOGA
Dejan Vukosavljević[1], Joao Kaputo[2], Aleksandra Tešić[3], Danijela Vukosaljević[4]

Pregledni rad
UDK: 330.101.541
330.526.34
doi: 10.5937/Oditor2103037V
JEL: E69

Apstrakt

U većini savremenih država preovlađuju socijaldemokratski pristup i liberalni pristup o mestu javnog sektora u uprvljanju državnom i društveno-ekonomskom razvoju, čime je uloga javnog sektora u privrednim aktivnostima proizvodnog tipa značajno umanjena, tako da danas javni sektor najvećim delom obuhvata društvene delatnosti, odnosno društvenu nadgradnju proizvodnih aktivnosti. Bez obzira na ideološki pristup, javni sektor nepobitno predstavlja najznačajniji činilac države, od čije efiksnosti i učinkovitosti zavisi stepen izgrađenosti ekonomsko-pravnog ambijenta kao osnovnog preduslova razvoja društva, kao i razvijenosti sistema društvenih delatnosti.

Ključne reči: makroekonomsko okruženje, javni sektor, društvene delatnosti.


[1] Vanredni profesor dr Dejan Vukosavljević, Fakultet za menadžment, Njegoševa 1a, 21205 Sremski Karlovci, Srbija, E-mail: vukosavljevic.dejan@gmail.com
[2] Joao Kaputo, Estudante, Força Aérea Angolana, Rua 17 de Setembro, Luanada, Angola, E-mail: joao.kaputo@gmail.com
[3] Redovni profesor dr Aleksandra Tešić, Poslovni i pravni fakultet, Univerzitet MB, Kneza Mihaila 33, Beograd, Republika Srbija, aleksandra.tesic@gmail.com
[4] Docent dr Danijela Vukosavljević, Fakultet za menadžment, Njegoševa 1a, 21205 Sremski Karlovci, Srbija, Telefon: +381 62 20 96 250, E-mail: dr.danijela.vukosavljevic@gmail.com