Oditor, Br. 03/2012

KOMPARATIVNI PRIKAZ RAZLIČITIH KONCEPCIJA PLANIRANJA I PRIPREME BUDŽETA
Dr Radovan Damnjanović[80], Milan Mihajlović[81]

Stručni rad:
UDC: 336.143/.144
COBISS.SR-ID 213954060

Rezime:

Za ekonomski racionalno raspolaganje oskudno raspoloživim sredstvima za finansiranje svih budžetskih korisnika u okviru odgovarajućeg državnog sektora usavršavaju se postojeća i istražuju i iznalaze nova, savremenija organizaciona rešenja, metode i postupci planiranja. U radu je prikazano analitičko
poređenje prisutnih organizacionih rešenja, metoda i postupaka koji se danas primenjuju u planiranju i izvršavanju državnih potreba i rashoda. Primenom određenih metoda pokušava se pronaći najprihvatljivije rešenje kojim bi se u uslovima stalno prisutne oskudice sredstava za javnu potrošnju, planiranje i izvršavanje javnih rashoda mogli svesti na okvire „podnošljive“ za nacionalnu ekonomiju.

Ključne reči: javna potrošnja, planiranje rashoda, budžetiranje.


[80]Dr Radovan Damnjanović, Generalštab Vojske Srbije, Birčaninova 5, Beograd, Srbija.
[43]Milan Mihajlović, M.A., Alfa Univerzitet Palmira Toljatija 3, Novi Beograd, Srbija, E-mail: milan.mih83@gmail.com