Oditor, Br. 03/2012

NARODNA BANKA I JAVNI DUG REPUBLIKE SRBIJE
dr Millisav Terzić[64]

Pregledni rad:
UDC:
336.27(497.11)”1878/1903″
COBISS.SR-ID213953804

Rezime:

Period koji karakteriše pojava javnog duga u savremenoj Srbiji je vezan za kraj za XIX i početak XX veka, gde je borba za nezavisnost uslovila porast spoljnog duga Srbije. Smatra se da je zaduživanje drţave kod Narodne banke staro koliko i ustanova Narodne banke. Naime, još pre otvaranja samih šaltera Narodne banke Srbije napravljen je državni dug odobravanjem pozajmice od 304.216 dinara u zlatu, na podlozi državnih bonova. Time je učinjena prva poslovna transakcija Banke, koja je izvršena pre početka redovnog poslovanja.

Ključne reči: zajam, javni dug, Narodna banka.


[42]Dr Milisav Terzić, Računovodstveni centar MO RS, Gardijska 7, Beograd, Srbija