Oditor, Br. 03/2012

NASTANAK JAVNOG DUGA I DRŽAVNOG DEFICITA U SRBIJI – istorijski aspekt
doc. dr Snežana Krstić[42], doc. dr Slobodan Andžić[43]

Pregledni rad:
UDC: 342.25
336.27(497.11)”1884/1914″
COBISS.SR-ID 213953548

Rezime:

Osnovna karakteristika perioda koji posmatramo u radu Narodne banke (1884.-1914.) je deficit državnog budžeta i pojava javnog duga. Višak rashoda nad prihodima se popunjavao na dva načina: kreditima iz inostranstva i kreditima u zemlji (preko zaduživanja kod Narodne banke i raspisivanjem javnih zajmova). Zaduživanje Srbije je, po pravilu, ostvarivano pod povoljnim uslovima. Tome je doprinelo jako angažovanje države i Narodne banke koje je trebalo da obezbedi potrebne garancije, tj. pokriće za otplatu dugova. Istorijske činjenice govore da je srpska država vrlo rano pribegla deficitnom finansiranju svojih rashoda.

Ključne reči: javni dug, državni deficit, rashodi, Narodna banka.


[42]Docent, dr Sneţana Krstić, Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Generala Pavla Jurišića Šturma 33, Beograd, Srbija.
[43]Docent, dr Slobodan Andţić, Beogradska poslovna škola, Visoka škola strukovnih studija, Kraljice Marije 73, Beograd, Srbija