Oditor, Br. 03/2012

POJAM REGIONALNE DRŽAVE
prof. dr Milica Župljanić[1]

Pregledni rad:
UDC: 342.25
323.174
342.24/.28(497.11)
COBISS.SR-ID 213953292

Rezime:

U opusu akademika Miodraga Jovičića, ideja o Srbiji kao regionalnoj državi (obliku državnog uređenja koji je “tertium genus” između unitarno uređene države i federacije), javlja se nakon krize jugoslovenskog ustavnog sistema koja je kulminirala u događajima 1990-1992. godine (secesija četiri federalne jedinice i donošenje Ustava SR Jugoslavije kojim je učinjen pokušaj stvaranja harmonične federacije sa dve federalne jedinice, Srbijom i Crnom Gorom). Za prevazilaženje nagomilanih problema i kao jedino racionalno rešenje teritorijalne organizacije zemlje, Jovičić je, nakon pažljive i temeljne konsultacije najvažnijih komparativnih uzora, ponudio koncept jedinstvene, jake, demokratske, pravne, države zasnovane na vladavini prava i ravnopravnosti građana.

Ključne reči: regionalna država, regioni, autonomne pokrajine.


[1]Profesor, dr Milica Župljanić, Univerzitet u Kragujevcu, Pravni fakultet, Jovana Cvijića 1, Kargujevac, Srbija