Oditor, Br. 05/2013

MODELI CENE KOŠTANJA OPERACIJE VOJSKE SRBIJE
Milan Mihajlović[9]

Pregledni rad:
UDC: 005.216.1:355.4(497.11)
657.474.5
COBISS.SR-ID 214277900

Rezime

Uspešno suprostavljanje savremenim izazovima, rizicima i pretnjama bezbednosti zahteva donošenje optimalne odluke o naĉinu upotrebe snaga često u borbenim operacijama, radi ostvarivanja dodeljenih misija i zadataka. Optimalnost se ogleda u maksimalnoj racionalizaciji troškova operacije, odnosno odabiru načina izvođenja operacije koji će uz najmanje troškove doprineti uspešnosti realizacije misije. Ograniĉena, i po pravilu, nedovoljna sredstva nameću stalnu potrebu za ekonomičnim, racionalnim i efektivnim angaţovanjem raspoloživih sredstava. Stoga, mestu i ulozi cene koštanja operacije u procesu donošenja odluke u miru i ratu treba dati poseban znaĉaj, a posebno imajući u vidu da troškovi spadaju u najbitnije ekonomske kategorije.
Metodologija izračunavanja cene koštanja vojne operacije je različita u zavisnosti od ekonomskih sistema država koje izvode operaciju, njihove razvijenosti, vrste operacije i dr. Njena cena koštanja zavisi od više elemenata: cilja operacije, vrste, vremena trajanja, resursa koji su potrebni za izvršenje cilja i dr. Propisima po kojima se obavlja materijalno-finansijsko poslovanje u miru, predviđeno je njegovo funkcionisanje i u ratu, a odstupanje se ogleda u neophodnom prilagođavanju konkretnoj ratnoj situaciji. Ovo važi za sve državne institucije i privredu Srbije, pa samim tim i za sistem odbrane. Planiranje rashoda sistema odbrane se realizuje u mirnodopskim uslovima, po predviđenoj proceduri. Saglasno navedenom planiranje operacije sa stanovišta troškova i cene, treba realizovati u skladu sa propisima po kojima se obavlja materijalno-finansijsko poslovanje u miru. Ovaj rad ima za cilj da prikaže naĉin utvrđivanja cene koštanja borbene operacije u smislu donošenja optimalne odluke, kojom se obezbeđuje izvršenje zadatka o upotrebi snaga u operaciji uz optimalne troškove. Pod cenom koštanja borbene operacije podrazumeva se utrošak ljudskih i materijalnih resursa. Realizacijom aktivnosti usmerenih na efikasno obezbeĊivanje, raspoređivanje i korišćenje ljudskih i materijalnih resursa stvara se preduslov za ostvarivanje ciljeva operacije.

Ključne reči: model, cena koštanja, borbena operacija, Vojska Srbije.


[9]Milan Mihajlović, M.A., Alfa Univerzitet Palmira Toljatija 3, Novi Beograd, Srbija, E-mail: milan.mih83@gmail.com