Oditor, Br. 04/2013

UTICAJ POSTUPKA REVALORIZACIJE PO FINANSIJSKI POLOŽAJ PREDUZEĆA
Vladica Đinović[30]

Pregledni rad:
UDC: 657.92
657.631.6
COBISS.SR-ID 214272780

Rezime:

Finansijsko izveštavanje iziskuje kontinuitet pristupa transparentnim podacima koji su potrebni eventualnim korisnicima pri donošenju poslovnih odluka. S tim u vezi neophodno je da podaci koji se prezentuju u tako postavljenom sistemu izveštavanja budu taĉni. U tome nam pomažu atributi amortizacije i revalorizacije vrednosno izraženi. Revalorizacija sredstava izveštajnih entiteta omogućava da se finansijski izveštaji usklade sa trenutnim stanjem na tržištu.

Kljuĉne reĉi: finansijsko izveštavanje, revalorizacija međunarodni računovodstveni standard.


[30]Vladica Đinović, student master studija Javne finansije, Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Generala Pavla Jurišića Šturma 33, Beograd, Srbija.