Oditor, Br. 04/2013

BUDŽET EVROPSKE UNIJE KAO SPECIFIKUM JAVNIH FINANSIJA
doc. dr Slobodan Andžić[41]

Pregledni rad:
UDC: 336.14(4-672EU)
COBISS.SR-ID214273292

Rezime:

Budžet kao bilans državnih prihoda i rashoda ima veoma značaju ulogu u javnim finansijama. Budžet se nalazi na samom početku finansijske ativnosti javnopravnih tela pošto se bez odobrenog budžeta ne mogu ni prihodi prikupljati ni rashodi izvršavati. Budžet je postojao još u staroj Grčkoj, istina u primitivnoj formi ali sa elementima koji obeleţavaju tu ustanovu. Postoje mnogobrojne definicije budžeta, ali neka osnovna je da on predstavlja računskoprvani akt kojim se predviđaju i prethodno odobravaju prihodi i rashodi društveno političke zajednice radi ostvarivanja kolektivnih ciljeva u predstojećem periodu.
Budžet usvaja parlament, ali ga realizuje vlada. Opšte poznata stvar je da Evropska unija nema vladu poput država članica, ali ima svoj budžet sa svim sastavnim elementima i činiocima kao i strogo formalnim procedurama njegovog donošenja i usvajanja. Upravo će te specifiĉnosti budžeta Unije biti tema daljeg razmatranja ovog rada.

Ključne reči: javne finansije, budžet, Evropska Unija.


[30]Docent, dr Slobodan Andţić, Beogradska poslovna škola, Visoka škola strukovnih studija, Kraljice Marije 73, Beograd, Srbija.