Oditor, Br. 04/2013

PORESKI SISTEM NEMAČKE
Siniša Čabarkapa[60]

Pregledni rad:
UDC: 336.2(430)
COBISS.SR-ID214273548

Rezime:

Nesmetano funkcionisanje države podrazumeva postojanje efikasnog poreskog sistema, koji predstavlja skup poreskih oblika koji se koriste radi ostvarivanja ciljeva fiskalne politike. Kakva će biti struktura poreskog sistema neke zemlje zavisi od brojnih faktora. Poreski sistem treba shvatiti u dinamičkom smislu, jer jednom utvrđena poreska struktura je važeća u konkretnim uslovima i odrečenom vremenskom periodu. U promenjenom okruženju dolazi do prekompozicije poreskih oblika, pri čemu se jedni porezi uvode, drugi se transformišu i prilagođavaju novim okolnostima, dok se treći ukidaju.

Ključne reči: porez, poreski sistem, Republika Nemaĉka.


[60]Siniša Čabarkapa, Logistiĉka jedinica GŠ VS, Gardijska 7, Beograd, Srbija