Oditor, Br. 05/2013

UTICAJ PATENTA NA RAZVOJ PRIVREDNE ORGANIZACIJE
Aleksandar Miletić[19]

Pregledni rad:
UDC: 005.591.6
005.584.2:005.94
347.77
COBISS.SR-ID214278412

Rezime

U savremenom okruženju kapital, kao tradicionalni instrument za stvaranje konkurentske prednosti, sve više ustupa mesto drugim instrumentima, a pre svega resursima znanja. Upravljanje resursima znanja, a posebno novim idejama i konceptima, osnova je moći svakog preduzeća da se izmeni, prilagodi i stvori nove mogućnosti da se uspešno takmiči u veoma promenljivom poslovnom okruženju. Taj takozvani „humani kapital“ u današnjici, eri Interneta, brzim koracima grabi ka mestu kljuĉnog faktora savremenog poslovanja. U takvom poslovanju inovacije , tj. inovacioni procesi postaju osnovni faktor tehnološkog progresa i ekonomskog razvoja. Međutim, inovacije nisu proizvod savremenog društva, već su prisutne od nastanka ljudske zajednice. Da bi savremena organizacija kvalitetno upravljala njima, potrebno je da ima adekvatnu patentnu strategiju i dobro poznavanje patentnog sistema kako bi na osnovu svoje inovativnosti mogla da stekne kompetitivno-konkurentnu prednost, a samim tim i uspešno posluje i ostvari svoje ciljeve. Intelektualni kapital, kao dominantan faktor inovativnosti, ima drugaĉije karakteristike od klasičnog oblika kapitala, npr. fizičke imovine. U skladu sa tim svojim specifiĉnostima, on iziskuje odgovarajuće mere zaštite, koje su najadekvatnije u vidu patenta i patentnog sistema.

Ključne reči: patent, intelektualna svojina, inovacije, organizacija, dugoročni rast.


[19]Dr Aleksandar Miletić, Odeljenje za finansije, Generalštba VS, Savska 25, Beograd, Srbija.