Oditor, Br. 06/2013

PRAVNA ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE U SRBIJI

Ivan Milojević[66]

Struči rad:
UDC: 349.6(497.11)
502.14(497.11)
COBISS.SR-ID214281996

Rezime

Zaštita životne sredine iziskuje potrebu za normativnim regulisanjem i njenom implementacijom u pozitivnom pravu svake države. Krivično pravo se ne primenjuje sve dok postoje druga sredstva i načini da se neko dobro zaštiti. Imajući u vidu da čovek ima pravo na očuvanu životnu sredinu, država pozitivnim pravnim normama štiti i reguliše zaštitu životne sredine različitim granama prava.
Kada su u pitanju najopasniji oblici ugrožavanja životne sredine pojavljuje se kao neophodno korišćenje krivičnog prava, na šta upućuju i mnogobrojni međunarodni dokumenti.
Za suzbijanje krivičnih dela kojima se zagađuje životna sredina od posebnog značaja je Konvencija Saveta Evrope o krivičnopravnoj zaštiti životne sredine na čiju primenu ćemo se posebno osvrnuti.

Ključne reči: životna sredina, pravna zaštita, međunarodna konvencija.


[66]Vanredni profesor, dr Ivan Milojević, Visoka škola modernog biznisa, Terazije 27, 11000 Beograd, Srbija, Telefon: 060 070 26 97, Email: drimilojevic@gmail.com