Oditor, Br. 07/2014

PRAVNI ASPEKTI REDERALNIH REZERVI U SJEDINJENIM AMERIČKIM
DRŽAVAMA

prof. dr Milan Rstić[13]

Pregledni rad:
UDC: 349.6(497.11)
502.14(497.11)
COBISS.SR-ID214281996

Rezime

Sistem federalnih rezervi (FED) predstavlja glavnu komponentu nervnog sistema bankarskog sektora SAD. Primarni motiv osnivanja je pronađen u sprečavanju kriza u finansijskom sistemu koje su se dešavale skoro svake decenije. Današnja uloga se sastoji od održavanje dugoročne finansijske stabilnosti SAD.

Ključne reči: FED, bankarski sektor, finansijski sistem.


[13]Profesor, dr Milan Rstić, Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka, BiH.