Oditor, Br. 07/2014

MAKROEKONOMSKI ČINIOCI RAZVOJA PRIVREDA U TRANZICIJI
doc. dr Rade Žugić[17]

Stručni rad:
UDC: 338.1(4-664)
330.366
COBISS.SR-ID 214285068

Rezime:

Zemlje u procesu tranzicije kontinuirano rešavaju dva osnovna ekonomska pitanja i to: makroekonomsku stabilnost i strukturnu transformaciju tržišnog ambijenta. Makroekonomska stabilizacija treba da doprinese uspostavljanju poremećene privredne ravnoteţe, a rešavanje problema strukturne transformacije treba da omogući ovim zemljama efikasno i racionalno privređivanje. To zahteva formulisanje makroekonomske politike sa efikasnijim merama, mehanizmima i instrumentima za realizaciju izabranih ciljeva i zadataka.

Ključne reči: ekonomska stabilnost, makroekonomska ravnoteža, fiskalna i monetarna politika.


[17]Docent, dr Rade Žugić, Inspektorat odbrane, MO, Gardijska 7, Beograd, Srbija.