Oditor, Br. 08/2014

EKONOMSKI CIKLUSI U SISTEMU SAVREMENE TRŽIŠNE EKONOMIJE
prof. dr Bogdan Ilić[3]

Pregledni rad:
UDC: 338.12
COBISS.SR-ID 214286604

Rezime:

Sve do Velike ekonomske krize 1929-1933. godine koja je uzdrmala ceo svet, u ekonomiji je dominiralo mišljenje da nevidljiva ruka tržišta uravnotežava ponudu i tražnju robe i usluga i odgovara na pitanja šta, za koga i kako proizvoditi. Smatralo se da uplitanje države u privredni život samo koči ekonomiju i da je štetno, tj vodi neoptimalnim rešenjima, tj povećava troškove i cene, smanjuje tražnju, proizvodnju i zaposlenost. Međutim, stihijnost trţišta u uslovima sve izraženije centralizacije i koncentracije kapitala na osnovama tehničkog progresa vodila je do sve dubljih kriza i poremećaja društvene reprodukcije. Tržište i slobodnokonkurentski model privrede postaju sve više stihijski te se ne mogu kontrolisati, a sam makroekonomski rast nije bio zadovoljavajući.

Ključne reči: ekonomska stabilnost, makroekonomska ravnoteža, fiskalna i monetarna politika.


[3]Profesor emeritus, dr Bogdan Ilić, Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet, Kamenička 6, Beograd, Srbija.