Oditor, Br. 08/2014

SVETSKA EKONOMSKA KRIZA U USLOVIMA GLOBALIZACIJE
MSc Miloš Dašić[25]

Stručni rad:
UDC: 338.124.4(100)
COBISS.SR-ID 214287116

Rezime:

Aktuelna ekonomska kriza je dokaz onima koji su sumnjali u snagu prenosa posledica globalizacije širom planete. Naime, i pored pozitivnih efekata globalizacije, njene negativne karakteristike su sa ekonomskom krizom došle do punog izražaja. U traženju rešenja za izlazak iz krize uključeni su svi glavni akteri na svetskoj ekonomskoj sceni. Od načina na koji se planira izlazak iz krize zavisi i pravac razvoja u budućem periodu.

Ključne reči: globalzacija, svetska ekonomska kriza, ekonomski oporavak.


[25]Magistar Miloš Dašić, Beogradska poslovna škola, Visoka škola strukovnih studija, Kralja Petra 70, Blace, Srbija