Oditor, Br. 09/2014

NACIONALNA BEZBEDNOST I RIZIK UPRAVLJANJA PLATNIM PROMETOM
Damir Nađ[58]

Pregledni rad:
UDC: 336.717.13
005.334:336.71
COBISS.SR-ID 214289164

Rezime:

Važan segment finansijskog sistema svake države je bankarski sektor, koji u danima globalizacije i svetske ekonomske krize prolazi kroz velika iskušenja koja će odrediti njegov dalji opstanak. Međutim, ovaj sektor je često na udaru kako drugih finansijskih organizacija tako i organizovanih kriminalnih grupa, što u znatnoj meri ugrožava njegovo funkcionisanje i opstanak. Suština rizika u platnom prometu ĉini menadžment rizicima, odnosno identifikovanje, merenje i rukovođenje njima. S toga je veoma bitno uspostaviti efikasne funkcije menadžmenta rizicima koji se u poslednjoj deceniji razvijaju i u zemljama u tranziciji. Problem koji će se obraditi u ovom radu je u prikazivanju rizika obavljanja platnog prometa, posebno u poslovanju gotovinom. Ovako postavljen problem proizilazi iz podataka da se svake godine iskazuje rastući trend fizičkih napada u institucijama koje obavljaju platni promet gotovinom, što se ispoljava kao vid izazova, rizika i pretnji po bezbednost države uopšte. Doprinos ovog rada su zakljuĉci vezani za permanentno prateći „know-how“ efekat pri uspostavljanju i funkcionisanju procene rizika i uspostavljanje sistema merenja rizika i sprovođenje zaštite, kao što su na primer obuka kadrova koji su zaposleni u institucijama koje obavljaju specifiĉnu delatnost, procene i zaštite obavljanja platnog prometa od fizičkih napada pri upotrebi gotovine.

Ključne reči: platni promet, nacionalna bezbednost, finansije, bankarski sektor, upravljanje rizicima.


[58]Magistar Damir Nađ, Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Generala Pavla Jurišića Šturma 33, Beograd, Srbija.