Oditor, Br. 09/2014

ORGANIZACIONI PROPUSTI I RELEVANTNOST BUDŽETA
doc. dr Predrag Jovićević[68]

Pregledni rad:
UDC: 336.145.1
005.74:336.1
COBISS.SR-ID 214289932

Rezime:

Finansijski koncept konsolidovanog računa trezora podrazumeva objedinjavanje elementarnih činilaca poslovnog sistema budžetskih korisnika kao i drugih korisnika javnih sredstava. U ovako uspostavljenom sistemu relevantnost organizacione strukture uslovljava sistemski pristup zadovoljavanja zahteva potpunosti. Normativna neusaglašenost sa faktiĉkim stanjem organizacije budžetskog sistema uslovljava nepotpuno finansijsko obuhvatanje budžetskih pozicija i neusklađenost faktičkog sa knjigovodstvenim stanjem.

Ključne reči: organizaciona struktura, budžetski sistem, konsolidacija.


[68]Docent, dr Predrag Jovićević, Univerzitet za poslovne studije, Jovana Dučića 23a, Banja Luka, BiH.