Oditor, Br. 09/2014

MENADŽMENT ZNANJA KAO FAKTOR POVEĆANJA EFIKASNOSTI
ORGANIZACIJE

Milan Mihajlović[77]

Stručni rad:
UDC: 005.94
005.336.1:334.7
COBISS.SR-ID 214290188

Rezime:

Znanje danas predstavlja najvažniji resurs koji obezbeđuje konkurentsku prednost svake organizacije. Zato je neophodno adekvatno upravljanje ovim resursom. Organizacije se u uslovima savremenog poslovanja okreću znanju koje poseduju, da bi unapredile svoje poslovanje, donosile što efikasnije odluke i postigle što veću efikasnost i kvalitet poslovanja. Koncept menadžmenta znanja usmeren je direktno na poboljšanje efektivnosti i efikasnosti organizacije, kako bi uspešno predvidele i kreirale svoju poslovnu budućnost. To je jedini način da se izazovi i opasnosti nepredvidljivog poslovnog okruženja, pretvore u šansu uspešnog poslovanja organizacije i na taj način da se ostvari konkurentska prednost.

Ključne reči: znanje, menadžment znanja, ljudi i tehnologija, konkurentsko okruženje.


[77]Milan Mihajlović, M.A., Alfa Univerzitet Palmira Toljatija 3, Novi Beograd, Srbija, E-mail: milan.mih83@gmail.com