Oditor, Br. 09/2014

FINANSIJSKI ASPEKTI PORESKOG SISTEMA KIPRA
Mihаilо Ćurčić[1]

Pregledni rad:
UDC: 336.2(564.3)
COBISS.SR-ID 214288396

Rezime:

Da bi država, u okviru nesmetanog funkcionisanja, izvršavala brojne zadatke, meђu kojima je i zadovoljenje javnih potreba, neophodno je postojanje odgovarajućih materijalnih sredstava. To podrazumeva da obavljanje državnih funkcija zahteva kompleksnost, za koju su potrebni izvesni javni prihodi. Oni se mogu definisati kao transakcije koje povećavaju neto imovinu države na svim nivoima lokalne vlasti. Jedan od oblika javnih prihoda su i porezi. Zanĉajne promene poreskog sistema Republike Kipar, nakon pristupanja Evropskoj Uniji su upravo predmet ovog istraživanja.

Kljućne reći: porez, poreski sistem, Republika Kipar.


[1]Mаstеr еkоn. Mihаilо Ćurčić, Ministarstvo Odbrane, Birčaninova 5, Bеоgrаd, Srbijа, e-mail: curcicmihailo@gmail.com