Oditor, Br. 10/2015

ISTORIJSKI ASPEKTI RAZVOJA TRŽIŠTA KAPITALA I KOORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

prof. dr Ilija Galjak[12], prof. dr Ilija Galjak[13]

Pregledni rad:
UDC: 336.76
005.21:334.72.021

Rezime:

Korporativno upravljanje opisuje agencijski problem koji nastaje odvajanjem vlasništva od kontrole u modernoj korporaciji i predstavlja veliki trošak za akcionare. Agencijski problem se reguliše pravnom zaštitom malih akcionara, uspostavljanjem funkcije odbora direktora kao nadzornog organa koji kontroliše menadžere i aktivnim tržištem za korporativnu kontrolu (neprijateljsko preuzimanje). Ove mehanizme reguliše regulativa hartija od vrednosti (na saveznom nivou), korporativni zakoni (na državnom nivou), i korporativni statuti, ugovorne odredbe i druga pravila (na nivou firmi). Ove regulative, zakoni i odredbe zapravo defmišu raspodelu moći između akcionara i menadžera. Ovakve tehnike odbrane od preuzimanja mogu biti od koristi za akcionare, ukoliko ih menadžeri koriste da bi ojačali pregovaračku moć i povećali prodajnu cenu firme. Međutim, ukoliko ih menadžeri koriste radi očuvanja sopstvenih pozicija i ostvarenje ličnih interesa, odredbe ne doprinose ostvarenju interesa akcionara

Ključne reči: korporativno upravljanje, akcijski kapital, agencijski problem, akcionari, menadžeri.


[12]Profesor, dr Ilija Galjak, Visoka skola za menadžment i ekonomiju, Karađorđeva 52, Kragujevac, Srbija.
[13]Mr Čedomir Bojković, Beogradska poslovna škola, Visoka škola strukovnih studija, Kraljice Marije 73, Beograd, Srbija.