Oditor, Br. 10/2015

RECESIJA I NJENO PREVAZILAŽENJE U USLOVIMA SAVREMENOG KAPITALIZMAA

dr Nebojša Praća[27]

Stručni rad:
UDC: 338.124.2
005.33:330.342.14

Rezime:

Svet je u promenama, učestalim krizama i brojnim izazovima. Međunarodni odnosi postaju komplikovani. Ekonomski problemi u svetu doveli su do teške ekonomske situacije. Ekonomiju definišemo kao nauku o zakonima koji upravljaju proizvodnjom, odnosno zakonitostima funkcionisanja privrede i određene društvene strukture. Moglo bi se reći da je depresija imanentna kapitalističkom načinu proizvodnje od njegovog nastanka.
Razvoj teorije je sledilo naučnu revoluciju, a poredak u društvu se smatrao deo prirodnog sveta. Nekad religiozno tumačenje društvenih odnosa (pravedna cena), nije više sa pojavom kapitalizma zadovoljavalo zahteve trgovačkog života. Ideju o prirodnom zakonu koju su kasnije nadvaladala druga načela, koji se ubrzo pretvorio u odanost načelu korisnosti što je uticalo na podeljenost društva. Sa pojavom industrijske revolucije dolazi industrijski kapitalizam.
Dakle, prve teoretičare je zanimalo poreklo bogatstva. Postoje, međutim, i profit, kao i problem cena. S obzirom da se cene mogu nepredviđeno menjati, moralo je postojati neko načelo vrednosti o kojem one zavise. Kakva je uloga novca u privredi? Kakav je odnos između dohotka pojedinca i bogatstva društva u celini? Zatim, da li je pravedno da neke porodice ţive u izuzetnoj raskoši, dok druge jedva preživljavaju? To je sloţeno pitanje, na koje teorija još nije dala zadovoljavajući odgovor. Takođe, pitanje efektivne potraţnje, tj. da li će potražnja biti dovoljno velika kako bi se u potpunosti zaposlili svi raspoloživi resursi?
Bogatstvo naroda se povećava znanjem, iskustvom, tehnologijom, a sve to raste bogatstvom. Nova proizvodnja donosi i problem prodaje. Potraţnja gotovo nikad nije dovoljno velika da bi svi mogli biti potpuno zaposleni? Da li na osnovu modela neoliberalne politike može da se ovlada ekonomskim krizama, kao da li se približivamo stabilnijem svetskom ekonomskom poretku ili se od njega udaljavamo?
Od 70. godina XX veka u svetu se dešavaju značajne ekonomske i političke, kao i tehnološke promene, praćene finansijskim i ekonomskim krizama koje su postale sve učestalije. Ekonomske krize kapitalizma nisu prošlost, jer po nekima “problemi ekonomije depresije nisu isčezli iz savremenog sveta”.
Predmet ovog rada jeste pokušaj da se utvrdi kako dolazi do kriza kapitalističkih tržišnih privreda, kako ublažiti ekonomske i društvene posledice prouzrokovanih krizama, kako krizom upravljati, kao i mogućnost njihovog prevazilaţenja u kontekstu svetskih dešavanja i njihovog uticaja na razvoj nacionalnih ekonomija, kao i društva u celini.

Ključne reči: ekonomija, kapital, kriza, depresija, migracije, bezbednost, održivi razvoj.


[27]Dr Nebojša Praća, Ministarstvo unutrasnjih poslova, Bulevar Mihajla Pupina 2, Novi Beograd, Srbija.