Oditor, Br. 12/2015

EKONOMSKE POLITIKE U RAZVOJU EKONOMSKE NAUKE
Snežana Krstić[1], Zorica Anđelić[2], Milan Mihajlović[3]

Pregledni rad:
UDK: 330.1; 338.2

Rezime:

Ekonomska politika predstavlja sistem međusobno povezanih ekonomskih procesa putem koji se nastoji uspešno upravljati tržištem. Sistem ekonomskih procesa mora biti fleksibilan kako bi se prilagođavao promenama na tržištu usled kriza i drugih poremećaja. Da bi ekonomska politika mogla da funkcioniše ekonomija mora biti tržišno orijentisana kako bi se moglo empirijski pristupiti odnosu među učesnicima na tom tržištu. Prošlost u razvoju ekonomske nauke predstavlja vrlo bitan segment u njenom razvoju, jer se na osnovu nje razume sadašnjost razvoja ekonomske nauke, a određuju smernice za dalji razvoj ekonomske nauke u budućnosti. Iz tog se može izvući i složenost ekonomske nauke, imajući u vidu da je tokom prošlosti u njenom razvoju dolazilo do mnogobrojnih promena ekonomskih politika u različitim vremenskim periodima kada je svetsko tržište pratio i određeni društveno-ekonomski razvoj.
Ta složenost se posebno ispoljava kod ekonomskih politika koje su zagovarale aktivnosti države u razvoju ekonomije s jedne strane i ekonomskih politika koje su zagovarale potpuno liberalno tržište bez bilo čijih delovanja s druge strane. Tadašnje ekonomske politike su pobijale i negirale ideje i zagovaranja drugih ekonomskih politika sve do pojave Hicks- Samuelsonove teze.[4]

Ključne reči: ekonomska politika, ekonomska nauka, neoliberalizam, kenzijanizam


[1]Docent, dr Sneţana Krstić, Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Pavla Jurišića Šturma 33, Beograd, Srbija, Email: snezanakrstic17@gmail.com
[2]Dipl. ekon. Zorica Anđelić, Hidroelektrana na Trebišnjici, Obala Luke Vukalovića br. 2, Trebinje, BiH.
[3]Milan Mihajlović, M.A., Alfa Univerzitet Palmira Toljatija 3, Novi Beograd, Srbija, E-mail: milan.mih83@gmail.com
[4]Hicks-Samuelsonova teza-teza koja integriše kejnzijansku makroekonomiju i klasičnu mikroekonomiju.