Oditor, Vol. II, Br. 1/2016

ULOGA MENADŽMENTA PREDUZEĆA U KRIZNIM SITUACIJAMA
Snežana Krstić[3], Dalibor Krstić[4]

Rad primljen: 30.09.2015.
Rad prihvaćen: 15.02.2016.
Pregledni rad:
005.21:005.334
005.6

Rezime:

U radu je analiziran odnos menadžmenta preduzeća prilikom donošenja strategeijskih odluka u uslovima krize, sa ciljem očuvanja životne sredine. Veliki broj strategija koje preduzeće može odabrati, kako bi obezbedilo opstanak u otežanim uslovima poslovanja zahteva pažljivo razmatranje i donošenje pravovremenih odluka. Težnja za profitom često dovodi do zanemarivanja nekih aspekata poslovne politike, poput očuvanja životne sredine. Između velikog broja koncepata uspešna preduzeća se često odlučuju za totalni menadžment kvalitetom (TQM), koji i pored velikih troškova daje celoviti koncept strategije menadžmenta. U toj situaciji i država svojim merama pomaže preduzeća, kako bi se zajedničkim naporima ostvarili ciljevi zaštite životne sredine.

Ključne reči: menadžment, kriza, totalni menadžment kvalitetom, životna sredina.


[3]Docent, dr Snežana Krstić, Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Pavla Jurišića Šturma 33, Beograd, Srbija, E-mail: snezanakrstic17@gmail.com
[4]Dalibor Krstić, M.A., Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Pavla Jurišića Šturma 33, Beograd, Srbija