Oditor, Vol. II, Br. 1/2016

MENADŽERSKI ASPEKTI MEĐUZAVISNOSTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I BUDŽETA
Tihomir Simeunović[9]

Rad primljen: 02.10.2015.
Rad prihvaćen: 15.01.2016.
Stručni rad:
UDK 336.581:502.13
005.344

Rezime:

Finansiranje zaštite životne sredine predstavlja jedan od osnovnih zadataka svake savremene države. Fokusirajući se na finansijsku instituciju kakva je budžet možemo predstaviti stepen potreba i mogućnosti zadovoljenja osnovnih potreba u vezi uspostavljanja i funkcionisanja sistema zaštite životne sredine.
Koristeći statističke metode predstavićemo uzročno posledične odnose između elemenata sistema zaštite životne sredine i njihovog finansijskog uporišta u ekonomskoj moći države u savremenim uslovima na promeru Republike Srbije.

Ključne reči: budžet, zaštita životne sredine, finansiranje.


[1]Tihomir Simeunović, master student, Visoka škola za menadžment i ekonomiju, Kargujevac, Srbija E-mail: simeunovict@gmail.com