Oditor, Vol. II, Br. 2/2016

RAČUNOVODSTVENI ASPEKTI LIKVIDNOSTI KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA
Ivan Milojević[9]

675.375.6
336.132
JEL: G14, L11

Rezime:

Uspostavljanje racionalnog upravljanja sredstvima data na raspolaganje korisnicima javnih sredstava predstavlja osnovni zadatak finansijske funkcije svakog računovodstvenog informacionog sistema. Korisnici budžetskih sredstava svoju finansijsko-računovodstvenu funkciju ostvaruju preko jednistvenog konsolidovanog računa trezora čime se stvara polazna osnova za uspostavljanje finansijske discipline. U tom pogledu javlja se potreba za održavanjem permanentne likvidnosti raĉuna kako bi se obaveze stvorene na račun budžetskih korisnika pravovremeno izvršavale. U ovom radu ćemo se baviti modelom praćenja i uspostavljanja adekvatnog sistema održavanja likvidnosti kod korisnika budžetskih sredstava, kao i metodologiju za ocenu investicionih projekata u budžetskom sektoru.

Ključne reči: računovodstvo, likvidnost, konsolidovanje, korisnici javnih sredstava, javni sektor.


[9]Redovni profesor, dr Ivan Milojević, Visoka škola modernog biznisa, Terazije 27, 11000 Beograd, Srbija, Telefon: 060 070 26 97, Email: drimilojevic@gmail.com