Oditor, VOL. II, Br. 3/2016

EKONOMSKO-POLITIČKI ASPEKTI NOVOG SVETSKOG PORETKA
Bogdan Ilić[1], Nebojša Praća[2], Ilija Kolarski[3]

Pregledni rad:
UDK: 330.341:327 (100)

Apstrakt:

U svetu koji se stalno menja postoje brojni izazovi koji vode umanjenoj bezbednosti i predvidivosti. Novi svetski poredak nalazi se pred promenom. Poredak zasnovan na dominaciji SAD ima podršku razvijenih zemalja. Drugačiji pristup viđenju sveta imaju Brazil, Rusija, Indija i Kina koje počinju da se razvijaju sopstvenim putem ne prihvatajući vrednosti Zapada, što ukazuje na mogućnost da se menja svetski poredak. Suštinsko pitanje jeste: kako pronaći održiva rešenja u konfliktnom odnosu sveta kapitala, rada i politike? U širem smislu ovaj rad pokušava da predoči novonastale probleme u svetu i način kako da se oni rešavaju u kontekstu novog poretka, jer savremeni svetski poredak teško danas funkcioniše. Pokušaj da se nađu odgovori na pitanja šta utiče na stvaranje novog setskog poretka, kao i koliko prilike u svetu idu na ruku nedovoljno razvijenim zemljama na njihovom putu razvoja i napretka, predmet su ovog rada.

Ključne reči: ekonomija, poredak, kriza, razvoj, siromaštvo.


[1]Rredovni profesor, Ekonomskog fakulteta u Beogradu, Republika Srbija.
[2]Vanredni profesor, Visoka škola za menadžment i ekonomiju, Kragujevac, Republika Srbija.
[3]Računovodstveni centar Ministarstva odbrane.