Oditor, Vol. III, Br. 01/2017

DIJAGNOSTIKOVANJE TIPA ORGANIZACIONE KULTURE U
KOMPANIJI TELEKOM

Olja Arsenijević[10], Maja Dimić[11], Ljiljana Lj. Bulatović[12]

Rad primljen: 01.03.2017
Rad prihvaćen: 19.04.2017
Pregledni rad:
UDK: 005.73:621.39(497.11)
JEL: M14

Apstrakt

U situaciji kada je na tržištu mobilne telefonije u našoj zemlјi, konkurencija sve jača i veća i kada se pojavila konkurencija u oblasti fiksne telefonije slobodno se može reći da su prošla vremena kada su klijenti čekali na Telekom. Telekom se morao razvijati u pravcu moderne kompanije, koja je okrenuta budućnosti i potrebama klijenata, a samim tim menjati način funkcionisanja, strukturu, organizacionu kulturu kako bi se omogućila maksimalna efektivnost organizacije. Zato je u ovom trenutku, istraživanje organizacione kulture u Telekomu pravi izazov.
Predmet rada je dijagnostikovanje tipa organizacione kulture u Telekomu. Cilј rada je analizirati recentnu literaturu iz oblasti organizacione kulture, i dijagnostikovati dominantnu kulturu i subkulture u ispitivanoj organizaciji. Rezultat do kojeg je dovelo istraživanje ukazuje da u ispitivanoj organizaciji postoji dominantna kultura i subkulture, te da su najizraženije kultura uloga i kultura zadatka, a da postoje kultura moći i kultura podrške kao subkulture.

Ključne reči: organizaciona kultura, subkultura, promene


[10]Vanredni profesor, dr Olja Arsenijević, Univerzitet „Union – Nikola Tesla“, Fakultet za poslovne studije i pravo, Beograd, Staro sajmište br. 29, Telefon: +381 11 21 21 346, E-mail: olja.arsenijevic@fpsp.edu.rs
[11]Docent, dr Maja Dimitrić, Univerzitet „Union – Nikola Tesla, Fakultet za strateški i operativni menadžment, Beograd, Staro sajmište br. 29, Telefon: +381 11 21 21 346, E-mail: maja.dimic@fsom.edu.rs
[12]Redovni profesor, dr Ljiljana Bulatović, Univerzitet „Singidunum“, Fakulte za medije i komunikacije, Beograd, Karađorđeva br. 65, Telefon: +381 11 2626474, E-mail: kokacns@gmail.com