Oditor, Vol. III, Br. 01/2017

OCENJIVANJE I PREDVIĐANJE POTREBA POTROŠAČA
Duško Jovanović[27], Nikola Milenković[28], Radovan Damnjanović[29]

Rad primljen: 22.01.2017.
Rad prihvaćen: 12.04.2017
Pregledni rad:
UDK: 005.346
658.8

Apstrakt

Tajna uspešnog poslovanja je u tome da znamo ko su korinici određenog proizvoda ili usluge, i da se zna šta oni očekuju od organizacije. Razumevanje potreba korisnika je ključan faktor u njihovom zadržavanju, kao i sticanju novih korisnika u procesu ostvarivanja većeg udela na tržištu i maksimimizacije profita, što je krajnji cilj svake organizacije. Dakle, shvatanje potreba korisnika vodi do uspešne ponude proizvoda i usluga koje zadovoljavaju taj osećaj potrebe, i ako organizacija unapred uspe da pogodi šta korisnicima treba, oni će imati utisak da se o njima brine i da organizacija misli da su oni njima značajni. Kako bi saznali šta je potrebno korsnicima, moraju se predvideti i planirati njihove potrebe.

Ključne reči: poslovanje, korisnici, potrebe, predviđanje, ocenjivanje.


[27]Vanredni profesor, dr Duško Jovanović, Visoka škola za menadžment i ekonomiju, Karađorđeva 52, Kragujevac, E-mail: direktor@vsem.edu.rs
[28]Nikola Milenković, M.Sc., elektrotehnike, Visoka škola za menadžment i ekonomiju, Karađorđeva 52, Kragujevac, E-mail: direktor@vsem.edu.rs
[29]Docent, dr Radovan Damnjanović, Vojna akademija, Uprava za logistiku, Generalštaba Vojske Srbije, Ulica Gardijska br. 7, Beograd