Oditor, Vol. III, Br. 01/2017

STRUKTURA KAPITALA KAO DETERMINANTA
VREDNOSTI PREDUZEĆA

Nikola Milanović[43], Slobodan Andžić[44], Mirko Butulija[45]

Stručni rad:
UDK: 330.14
005.52:330.133.7

Apstrakt

Profit predstavlja osnovni cilj svakog proizvodnog preduzeća. Da bi neko preduzeće moglo da proizvede proizvod, ili pruži uslugu, ono mora raspolagati određenim kapitalom. Postoje dve vrste kapitala i potrebno je utvrditi pravi odnos između njih, kako taj odnos utiče na poslovanje preduzeća, njegov profit i njegovu vrednost. To će biti naš cilj u ovom radu. Izvršićemo analizu jednog proizvodnog preduzeća. Na osnovu njegovih finansijskih izveštaja, a koristeći se metodom poređenja, uporedićemo ključne parametre koji će nam omogućiti da stignemo do potrebnih informacija i postavljenog cilja.

Ključne reči: preduzeće, sopstveni kapital, pozajmljeni kapital, finansijski
rizik, dobitak, stopa prinosa.


[43]Nikola Milanović, Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd, Generala Pavla Jurišića Šturma br. 33, Beograd, E-mail: office@va.mod.gov.rs
[44]Profesor, dr Slobodan Andžić, Beogradska poslovna škola, Ulica Kraljice Marije br. 76, Beograd, E-mail: s.andzic@bbs.edu.rs
[45]Mirko Butulija, AMS Osiguranje, Beograd, Ulica Ruzveltova br. 16