Oditor, Vol. III, Br. 01/2017

KARAKTER PLANIRANJA KAO FUNKCIJE MENADŽMENTA
Slobodan Stanojević[55], Nenad Đorđević56], Dejan Volf[57]

Rad primljen: 21.01.2017.
Rad prihvaćen: 12.04.2017.
Pregledni rad:
UDK: 005.311.6
005.511

Apstrakt

Planiranje je proces donošenja upravljačk ih odluka, kojom se smanjuje ili otklanja neizvesnost buduće aktivnosti i sistem održava u dopuštenim (tolerantnim) okvirima funkcionalnosti u budućem periodu. Planiranjem se subjekat planiranja priprema na rizike negativnog uticaja okruženja, na to da se oni svedu na najmanju meru i da organizacija uspešno realizuje ciljeve. Reč je o racionalnom, analitičkom, sistematičnom i integralnom procesu. Planiranjem se vrši dekompozicija ciljeva i određuju zadaci određenim licima, ili organima, jedinicama – ustanovama i uslovi za njihovo izvršenje. Planiranje je povezano sa budućnošću. Menadžeri i planeri njime žele da smanje stepen rizika i neizvesnosti i u meri, koliko je to moguće, da je kontrolišu.

Ključne reči: menadžment, funkcija, planiranje.


[55]Docent, dr Miroslav Čavlin, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment, Cvećarska br. 2, Novi Sad, Republika Srbija, E-mail: m.cavlin@gmail.com
[56]Vanredni profesor, dr Rade Žugić, Visoka škola za menadžment i ekonomiju, Kragujevac, Karađorđeva br. 52.
[57]Vladimir Prebiračević, Sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj AP Vojvodine, Bulevar Mihaila Pupina br. 16, 21000 Novi Sad