Oditor, VOL III, Br. 02/2017

RAČUNOVODSTVENI INFORMACIONI SISTEM I INFORMACIJE U SISTEMU ODBRANE[1]
Ivan Milojević[2]

Datum dolaska: 22.06.2017.
Datum prihvatanja: 15.07.2017.
Pregledni rad:
UDK: 657:004
005.5:355.1(497.11)
JEL: M15, M41

Rezime

Informacije u savremenim uslovima života i rada predstavlјaju osnovu opstanka. Istraživanja koja prate razvoj računovodstvenih sistema kao dela poslovnog informacionog sistema upućuju na njegov sve veći značaj. S tim u vezi uspostavlјanje jednog takvog sistema u državnoj upravi iziskuje resurse koji bi bili u savremenim uslovima ekonomskog razvoja implementirani putem određenog know-how.
U sistemu odbrane kao delu budžetskog sistema nužnos spoznaje informacionog sistema u domenu računovodstva i finansija jeste nužnost. Uprkos činjenici rasta javnog duga i fiskalnog deficita izdvajanja za ovu vrstu sistema predstavlјaju investiciju koja bi doprinela racionalizaciji upotrebe resursa i skratila vreme u procesu odlučivanja.

Klјučne reči: računovodstvo, informacioni sistemi, sistem odbrane.


[1]Ovaj rad je rezultat projekta VA-DH 5/17-19.
[2]Redovni profesor, dr Ivan Milojević, Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Ulica Pavla Jurišića Šturma br. 33, Beograd, Srbija, Telefon: +381 60 070 26 97, E-mail: drimilojevic@gmail.com