Oditor, VOL III, Br. 02/2017

ULOGA I ZNAČAJ ANTIMONOPOLSKE POLITIKE U SAVREMENIM USLOVIMA POSLOVANJA
Milan Mihajlović[1], Nedžad Imamović[2], Nebojša Dragović[3]

Datum dolaska: 30.07.2017.
Datum prihvatanja: 12.08.2017.
Pregledni rad:
UDK: 346.545/.546
339.13.025
JEL: D42, M21

Apstrakt

Postojanje nekonkurentnih tržišnih struktura ima veoma nepovoljne posledice po ekonomsku efikasnost, pa time i na društveno blagostanje. Savremena ekonomska analiza identifikuje različite efekte nekonkurentnih tržišnih struktura. Nekonkurentne tržišne strukture imaju značajne posledice i na proizvodnu efikasnost, odnosno faktorsku produktivnost, pa, na taj način, i na društveno blagostanje. Dobra antimonopolska politika mora da bude dobro uravnotežena i fleksibilna, kako bi u najvećoj meri umanjila nrgativne efekte nrkonkurentnih tržišnih struktura.

Ključne reči: antimonoplska politika, tržišne strukture, konkurencija.


[1]Docent, dr Milan Mihajlović, Vojna akademija, Ulica Pavla Jurišića Šturma br. 33, Beograd, Srbija, Telefon +381 64 302 19 51, E-mail: milan.mih83@gmail.com
[2]Docent, dr Nedžad Imamović, Računovodstveni centar Ministarstva odbrane, Ulica Gardijska br. 7, Beograd, Srbija, , E-mail: nedzad.imamovic@mod.gov.rs
[3]Docent, dr Nebojša Dragović, Vojna akademija, Ulica Pavla Jurišića Šturma br. 33, Beograd, Srbija, email: nebojsadragovic@gmail.com