Oditor, VOL III, Br. 02/2017

MATEMATIČKI MODEL ZA ODREĐIVANJE CENE AKCIJA – UKLJUČIVANJE UTICAJA INFLACIJE
Radovan Damnjanović[1]

Datum dolaska: 13.07.2017.
Datum prihvatanja: 24.07.2017.
Pregledni rad:
UDK: 338.57:336.763
330.45:519.6
JEL: C19, E39

Apstrakt

U teoriji, cena akcija je u korelaciji sa kretanjem cena roba na tržištu. U inflatornim uslovima ili uslovima u kojima se inflacija predviđa tražnja za akcijama raste, jer se akcije smatraju zaštitom od inflacije zbog toga što se veruje da cene akcija i dividende prate rast cena roba. Dakle, inflacija utiče na porast cena akcija. Sličan je i uticaj kretanja deviznog kursa domaće valute. Akcije su najpoznatiji i najznačajniji vlasnički finansijski instrument tržišta kapitala. Posedovanje akcije znači posedovanje dela vlasništva nad kompanijom. Vrednost akcije pri njenom emitovanju naziva se nominalna vrednost. Ona služi da izrazi srazmeran udeo njenog vlasnika u ukupnom kapitalu i predstavlјa samo obračunsku kategoriju. Tržišna vrednost akcije se gotovo uvek razlikuje od nominalne vrednosti, kao i od njene knjigovodstvene vrednosti tržišne vrednosti akcije. Vrednost akcija preduzeća na tržištu (tržišna vrednost akcije) se svakodnevno menja u trgovanju na berzi i zavisi od poslovne sudbine preduzeća, tekućeg poslovanja i perspektiva koju ono ima, ali i od tržišnih faktora na koje preduzeće nema uticaj. Cena akcija ne predstavlјa samo jednostavan nivo cene na finansijskom tržištu, već označava kvalitet poslovanja i efikasnost upravlјanja firmom koja je emitovala akcije. Inače, akcije predstavlјaju masovne hartije od vrednosti, izdaju se u velikom broju od po nekoliko hilјada primeraka, srazmerno kapitalu firme, odnosno, određenog preduzeća. Pošto cena akcija praktično govori o kvalitetu poslovanja, efektivnosti i efikasnom upravlјanju firmom, jasno je da je reč o kompleksnom parametru. Za donošenje investicionih odluka razvijen je veći broj matematičkih modela. Model ima dva dela, funkciju kriterijuma i sistem ograničenja. Funkcija kriterijuma predstavlјa na poseban način formulisan cilј koji se želi postići rešavanjem problema. Pošto se njome izražava kvalitet pojedinih rešenja, ona služi kao mera za komparaciju pri odabiranju najbolјeg rešenja. Sistem ograničenja čine kvantitativno izraženi ograničavajući faktori u funkcionisanju ekonomskog sistema. Ta ograničenja su posledica ograničenosti resursa ili nekih drugih karakteristika sistema. Sistem ograničenja određuje područje dopustivih rešenja rešavanog problema. Matematički modeli predstavlјaju značajan i koristan instrument pri određivanju cene akcija u kontekstu donošenja investicionih odluka.

Ključne reči: akcije, dividenda, tržišna vrednost, diskontovanje, gotovinski tok, inflacija, cena.


[1] Docent, dr Radovan Damnjanović, Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Ulica Pavla Jurišića Šturma br. 33, Beograd, Srbija, Telefon: +381 60 132 50 60, E-mail: radovandamnjan@gmail.com