Oditor, VOL III, Br. 02/2017

MENADŽERSKE OSNOVE ELEKTROPRIVREDNOG SISTEMA
Nikola Milenković[1], Dejan Ristić[2]

Datum dolaska: 24.06.2017.
Datum prihvatanja: 11.07.2017.
Pregledni rad:
UDK: 005.31:621.316
JEL: M19, G32

Apstrakt

Električne instalacije u stambenim i industrijskim objektima, uključujući i niskonaponsku mrežu, deo su elektroprivrednog sistema u kome se najveći deo električne energije pretvara u drugi oblik energije. Velika potreba današnjice da električna instalacija nudi nerizičan rad (korisnicima), moguće je da se ostvari upotrebom novih instalacionih i zaštitnih uređaja kao i dobrim električnim proračunom. U ovom radu biće reči o osnovnim aspektima javne rasvete, kao i o proračunu niskonaponske mreže, statičkom proračunu stubova i temelja (mehaničkom proračunu), proračun ekonomičnosti postrojenja javne rasvete. Važna stvar u projektovanju javne rasvete je odabir odgovarajućeg preseka provodnika i primena adekvatne zaštitne mere, s obzirom da je dodir delova pod naponom opasan po život i imovinu.

Ključne reči: električne instalacije, niskonaponske, javna rasveta, proračun.


[1] Dr Nikola Milenković, Visoka škola za menadžment i ekonomiju, Ulica Karađorđeva br. 52, Kragujevac, Srbija E-mail: milenkovicnick@gmail.com
[2] Dr Dejan Ristić, Epoha visoka škola akademskih studija, Mileševska ulica br. 40a, 11000 Beograd, Srbija, E-mail: dejan.ristic@gmail.com