Oditor, Vol. III, Br. 03/2017

MATEMATIČKO MODELIRANJE CENA AKCIJA
Radovan Damnjanović[1], Nina Ivanov[2], Nikola Milenković[3]

Datum dolaska: 10.10.2017
Datum prihvatanja: 11.11.2017
Pregledni rad:
UDK:338.57:336.763]:519.6
336.761.5 005.332:336.748.12
JEL: C20

Apstrakt

Problematika utvrđivanja cena kapitala osnovno je pitanje koje će bit obrađeno u ovom radu. S tim u vezi moramo se osvrnuti i na ulogu hartija od vrednosti, kao finansijskog instrumenta na finansijskom tržištu, odnosno na to da se tržište hartija od vrednosti sastoji iz: emisionog ili primarnog tržišta i sekundarnog tržišta hartija od vrednosti, na kome se vrši promet već izdatih hartija od vrednosti.
Doprinos ovog rada ogleda se u stvaranju komparativne slike finansijske održivosti cena dugoročnih hartija od vrednosti, prvenstveno akcija kao osnovne jedinice akcijskog kapitala koji u svetu predstavlja najveći deo kapitala.

Ključne reči: model, dugoročne hartije od vrednosti, preduzeće.


[1]Docent, dr Radovan Damnjanović, Generalštab VS, Ministarstvo odbrane, Ulica Gardijska br. 7, Beograd, Srbija, E-mail: radovan.damnjanović@gmail.com
[2]Nina Ivanov, Master studije, Vojna akademija, Univerzitet odbrane u Beogradu
[3]Docent, dr Nikola Milenković, Visoka škola za menadžment i ekonomiju, Ulica Karađorđeva 52, Kragujevac, Srbija