Oditor, Vol. III, Br. 03/2017

ULOGA NARODNE BANKE SRBIJE U REGULISANJU MONETARNE POLITIKE
Nataša Marjanović[1], Jovan Prelić[2], Jelena Belokapić Čavkunović[3]

Datum dolaska: 12.09.2017
Datum prihvatanja: 30.09.2017
Pregledni rad:
UDK:336.711(497.11) 338.23:336.74
JEL: G21, G28

Apstrakt

Monetarna stabilnost podrazumeva ostvarenje niske i stabilne stope inflacije. Putem instrumenata monetarne politike, centralna banka teži dostizanju ciljane inflacije, kako bi se postigla makroekonomska stabilnost. Kako je osnovni problem u prethodnom periodu bila visoka inflacija, NBS je konstantno sprovodila restriktivnu monetarnu politiku polazeći od osnovnih faktora inflacije. Njena implementacija se vršila najčešće putem povećanja referentne kamatne stope i sprovođenjem operacija na otvorenom tržištu. Za sprovođenje politike targetiranja inflacije potrebno je obezbediti održive javne finansije, nezavisnost centralne banke, dobro predviđanje kretanja inflacije kao i odlično poznavanje transmisionog mehanizma između instrumenata monetarne politike i inflacije.
Osnovni cilj ovog rada, na osnovu dosadašnjeg poslovanja Narodne banke Srbije jeste da analizira uspeh i kretanje monetarne politike poslednjih godina.

Ključne reči: Narodna banka Srbije, monetarna politika, novac, regulacija.


[1]Dr Nataša Marjanović, Visoka škola strukovnih studija Čačak, Ulica Gradski park br. 2a, Beograd, R. Srbija
[2]Jovan Prelić, diplomirani ekonomista, Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Pavla Jurišića Šturma br. 33, Beograd, R. Srbija
[3]Jelena Belokapić Čavkunović, Univerzitet za poslovne studije, Jovana Dučića 23a, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, BiH E-mail: collective.action1234@gmail.com