Oditor, Vol. IV, Br. 02/2018

REVIDIRANI RAD: MATEMATIČKI MODEL ZA ODREĐIVANJE CENE AKCIJA-UKLJUČIVANJE UTICAJA INFLACIJE
Radovan Damnjanović[1]

Datum dolaska: 13.07.2017.
Datum prihvatanja: 24.07.2017.

JEL: C19, E39.

Apstrakt

Za donošenje investicionih odluka razvijen je veći broj matematičkih modela. Model ima dva dela, funkciju kriterijuma i sistem ograničenja. Funkcija kriterijuma predstavlјa na poseban način formulisan cilј koji se želi postići rešavanjem problema. Pošto se njome izražava kvalitet pojedinih rešenja, ona služi kao mera za komparaciju pri odabiranju najbolјeg rešenja. Sistem ograničenja čine kvantitativno izraženi ograničavajući faktori u funkcionisanju ekonomskog sistema. Ta ograničenja su posledica ograničenosti resursa ili nekih drugih karakteristika sistema. Sistem ograničenja određuje područje dopustivih rešenja rešavanog problema. Matematički modeli predstavlјaju značajan i koristan instrument pri određivanju cene akcija u kontekstu donošenja investicionih odluka.

Ključne reči: akcije, dividenda, tržišna vrednost, diskontovanje, gotovinski tok, inflacija, cena.


[1] Docent, dr Radovan Damnjanović, Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Ulica Pavla Jurišića Šturma br. 33, Beograd, Srbija, Telefon: +381 60 132 50 60, E-mail: radovandamnjan@gmail.com