Oditor, Vol. IV, Br. 02/2018

NASTANAK I RAZVOJ PORESKIH RAJEVA
Stevan Dejović[1]

Datum dolaska: 20.06.2018.
Datum prihvatanja: 12.07.2018.
Pregledni rad
UDK: 336.227.3
JEL: H26

Apstrakt

Drastična degradacija i činjenica da se sve više u svetu nastoje izbeći obaveze poreskih obveznika prema državi, glavni je razlog za odabir poreskih rajeva kao predmeta istraživanja. Poreski sistem predstavlja temelj finansiranja državne kase svake moderne države. Nasuprot tome, poreski obveznici pokušavaju što je više moguće olakšati svoj poreski teret, ne uzimajući u obzir gde posluju. Od samog početka oporezivanja javila se i poreska evazija, odnosno izbegavanje plaćanja poreza. Metodološki okvir rada obuhvata analizu, sintezu, komparativnu, induktivnu i istorijsku analizu, uz korišcenje literature stranih i domaćih autora. Istraživanje prikazuje istoriju nastanka poreskih rajeva, karakteristike i vrste poreskih rajeva, kao i ulogu Organizacije za evropsku saradnju i razvoj u poslovanju poreskih rajeva.

Ključne reči: poreski raj, evazija poreza, offshore kompanije.


[1] Stevan Dejović, Vojska Srbije, Centralna Logistička Baza, 1. skladišni bataljon, Mije Kovačevića br. 5, 11000 Beograd, Srbija, Telefon: +381 64 176 27 03, E-mail: stju.yzfr1@gmail.com