Oditor, Vol. IV, Br. 02/2018

UTICAJ INVESTICIONOG POTENCIJALA BANAKA NA DUGOROČNO STAMBENO KREDITIRANJE SISTEMA ODBRANE
Biljana Ivanova[2], Lidijana Barjaktarović[3], Ilija Ivanova[4]

Datum dolaska: 20.06.2018.
Datum prihvatanja: 12.07.2018.
Pregledni rad
UDK: 336.717.061(497.11)
336.77:332.2
JEL: G24

Apstrakt

Usvajanjem programa za rešavanje stambenog pitanja profesionalnih vojnih lica sistema odbrane Republike Srbije putem dugoročnih kredita, realizacija stambenog kreditiranja započela je preko banaka zaključivanjem Ugovora. Povećanje efikasnosti realizacije ovih ugovora stvara potrbu za analizom tržišta, kako bi se ovladalo informacijama koje su od koristi prilikom planiranja rashoda iz budžeta Republike Srbije.
Cilj ovog rada je da prikaže karakteristike tržišne strukture, intenzitet konkurencije i njihov pojedinačni uticaj u bankarskom sektoru Srbije. Njihov odnos se može sagledati praćenjem stepena koncentracije tržišta, što može imati uticaja na donošenje odluka kod odabira privrednog subjekta sa kojim će ugovor o stambenom kreditiranju biti realizovan.

Ključne reči: banke, koncentracija, investicioni potencijal, kreditiranje, sistem odbrane.


[1] Ovaj članak je proistekao iz istraživačkog rada u okviru projekta “Razvoj finansijske službe Vojske Srbije od 1985. do 2015.godine” koji se finansira sredstvima Ministarstva odbrane Republike Srbije. Projekat se vodi pod evidencionim brojem VA-DH5/17-19
[2] Biljana Ivanova M.A., Univerzitet odbrane u Beogradu, Pavla Jurišića Šturma 33, Beograd, Srbija, email: lolabgdyu@hotmail.com
[3] Vanredni professor, dr Lidija Barjaktarović, Univerzitet Singidunum, Danijelova br. 32, Beograd, Srbija, email: lbarjaktarovic@singidunum.ac.rs
[4] Ilija Ivanov, Univerzitet Singidunum, Danijelova br. 32, Beograd, Srbija.