Oditor, Vol. IV, Br. 02/2018

JAVNI DUG SA ASPEKTA FINANSIRANJA VOJSKE SRBIJE
Miloš Radosavljević[1]

Datum dolaska: 18.07.2017.
Datum prihvatanja: 12.08.2017.
Pregledni rad
UDK: 336.14:355(497.11)

JEL: H68

Apstrakt

Uslovi savremene ekonomije u kojoj se države suočavaju sa rastućom potrošnjom posledica je velikog broja pogrešnih organizacionih mera ili političkih odluka. Jačanje državne intervencije uslovljava deficitno finansiranje što doprinosi dvostruko bržem rastu javnog duga od ukupnog rasta novčane mase i investicija. Sistem odbrane, kao deo javnog sektora se karakteriše složenošću posla sa kojom se u svakodnevnom poslovanju susreću rukovodioci pokušava da pronađe najbolja rešenja problema finansiranja organizacije. Pribavljanje sredstava za finansiranje je ključno za funkcionisanje i održivost sistema i otuda potreba da se u ovom radu prikažu osobine zaduživanja kao jednog od načina.

Ključne reči: finansiranje, Vojska Srbije, javni dug.


[1] Radosavljević Miloš, Univerzitet odbrane u Beogradu, Ulica Pavla Jurišića Šturma br. 33, Beograd, Srbija, Email: milos.radosavljevic@gmail.com