Oditor, Vol. IV, Br. 02/2018

ANALIZA DVOSTRUKOG EKONOMSKOG OPOREZIVANJA I MOGUCNOST NJEGOVE PRIMENE U FINANSIRANJU BUDŽETA
Miloš Miljković[1], Aleksandar Savić[2]

Datum dolaska: 23.07.2017.
Datum prihvatanja: 08.08.2017.
Pregledni rad
UDK: 336.227.1(497.11)

JEL: H29

Abstrakt

Praksa je u skoro svim zemljama sveta da se sredstva za finansiranje budžeta nalaze na finansijskom tržištu i to primenom kratkoročnih ili digoročnih hartija od vrednosti, akcija, obveznica i sl. Kako finansijska tržista i institucije nisu jedini način da se budžet finansira, u radu će biti predstavljena mogućnost njegovog finansiranja porezom tj. dvostrukim ekonomskim oporezivanjem kao i njegov značaj i procentualna zastupljenost u ukupnom budžetu.

Ključne reči: budžet, dvostruko oporezivanje, porez na dobit pravnih lica, porez na dohodak fizičkih lica.


[1] Miloš Miljković, Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Ulica Pavla Jurišića Šturma br. 33, Beograd, Srbija, Email: milos.miljkov@gmail.com
[2] Aleksandar Savić, Vojska Srbije, Kopnena vojska, 31. Pešadijski bataljon, Zaječar