Oditor, Vol. IV, Br. 03/2018

VaR ANALIZA U CILJU IDENTIFIKOVANJA FINANSIJSKIH RIZIKA
Branislav Obradović[1], Bernardo Aureo[2], Miloš Miljković[3]

Datum dolaska: 12.09.2018.
Datum prihvatanja: 21.11.2018.

doi:10.5937/Oditor1803041O
Pregledni rad
UDK: 005.334:336.76
JEL: A29

Apstrakt

Poslovno odlučivanje u današnjem visoko turbulentnom okruženju događa se u uslovima neizvesnosti i rizika. Usled promena u privredi i finansijama pojavljuju se raznovrsni rizici na koje u nekim slučajevima menadžment ne može uticati jer su globalni, ali takođe i veliki broj rizika koji utiču na efikasnost i budućnost poslovanja kompanija i koje je moguće kontrolisati i upravljati njima na zadovoljstvo vlasnika, menadžmenta, zaposlenih i ostalih zainteresovanih strana. Ovaj rad objašnjava VaR analizu kao metod za savremeno upravljanje rizicima kao i ukazivanje na njene nedostatke.

Ključne reči: VaR, finansijska analiza, finansijski rizici, tržišni rizici, kamatni rizik.


[1] dr Branisalv Obradović, docent, Visoka škola za menadžment i ekonomiju u Kragujevcu, email: obradovic.branislav@hotmail.com
[2] Bernardo Aureo, Ministarstvo odbrane, Republike Angole, Luanda, Rua 17 de Setembro, email: vukslav51@gmail.com
[3] Miloš Miljković, M.A. Kopnena Vojska Srbije, Krusevac, Telefon +381 66 870 73 41, Email: milos.miljkovic.mekis@gmail.com