Oditor, Vol. IV, Br. 03/2018

PRIMENA BULOVE ALGEBRE U REŠAVANJU RADNO-PRAVNOG STATUSA PENZIONISANIH UNIVERZITETSKIH NASTAVNIKA
Ivan Milojević[1]

Datum dolaska: 03.09.2018.
Datum prihvatanja: 10.11.2018.

doi:10.5937/Oditor1803062M
Izvorni naučni rad
UDK: 349.2:378-057.75(497.11)
JEL: J26, J32, K31

Apstrakt

Radno pravni status nastavnika u visokoškolskom sistemu predstavlja višedimenzionalni problem. Iako se često pravni sistem udaljava od matematike, tako da se matematika i ne izučava na studijama prava, u ovom slučaju matematičke relacije primenom Bulove algebre predstavljaju osnov za razrešenje problema u vezi statusa nastavnika. Pretpostavke koje se iz normativnih akata mogu uzeti, uspostavljaju vezu među sobom i kao rezultat može se iznaći rešenje ovog problema, koje će u radu biti prezentovano.

Ključne reči: radni status, Bulova algebra, visokoškolsko obrazovanje, nastavnici.


[1] Prof. dr Ivan Milojević, Univerzitet odbrane u Beogradu, Vojna akademija, Katedra za finansije, Pavla Jurišića Šturma br. 33, 11000 Beograd, Email: drimilojevic@gmail.com.