Oditor, Vol. IV, Br. 03/2018

ODREĐENI INTEGRAL U EKONOMSKIM FUNKCIJAMA
Radovan Damnjanović[1], Vlado Đurković[2], Miloš Miljković[3]

Datum dolaska: 11.10.2018.
Datum prihvatanja: 04.12.2018.

doi:10.5937/Oditor1803071D
Pregledni rad
UDK: 330.45:517.3
JEL: J26, J32, K31

Apstrakt

Primena matematičkih modela našla je dominantno mesto u rešavanju problema ekonmskih nauka u drugoj polovini dvadesetog veka. U ovom radu prikazaćemo mogućnost korišćenja integralnog računa kod indeksa koncentraciije dohotka. Ovaj indeks predstavlja relativnu meru nejednakosti distribucije dohotka i često se može pronaći u ekonomskm analizama. Grafička interpretacija integralnog računa upotrebljava se radi lakše interpretacije rezultata istraživanja što će u ovom radu biti prikazano.

Ključne reči: integralni račun, ekonomska analiza, Lorencova kriva.


[1] Docent, dr Radovan Damnjanović, Univerzitet odbrane, Ulica Pavla Jurišića Šturma br. 33, Beograd, Srbija.
[2] Redovni profesor, dr Vlado Đurković, Univerzitet odbrane, Ulica Pavla Jurišića Šturma br. 33, Beograd, Srbija. e-mail: djurkovic.vlado@gmail.com
[3] Miloš Miljković, M.A. Kopnena Vojska Srbije, Krusevac, Telefon +381 66 870 73 41, E-mail: milos.miljkovic.mekis@gmail.com