Oditor, Vol. IV, Br. 03/2018

ULOGA FINANSIJSKIH TRŽIŠTA U SAVREMENOJ PRIVREDI
Rifat Stanković[1], Daut Kalač[2], Milovan Rosić[3]

Datum dolaska: 10.05.2018.
Datum prihvatanja: 11.12.2018.

doi:10.5937/Oditor1803071D
Pregledni rad
UDK: 338:339.727.22
336.76
JEL: G23, M21

Apstrakt

Cilj rada je da se u sistemu savremene tržišne privrede nađe mesto finansijskih tržišta, samim tim i njen značaj koji ima pre svega u privlačenju novog kapitala. Kapital kao nešto što pokreće svet može biti pre svega značajan upravo u tom svetlu. Bez njega nema napretka. Značajan je kako na makro tako i na mikro nivou. Ovim radom se približaju tokove kapitala i daju odgovori na pitanja koja su oduvek bila aktuelna, a reklo bi se naročito u vremenu današnjice. Šta je to što privlači nove količine kapitala u nacionalne tržišne privrede, šta ulagače brine, njihove vrste i područje delovanja, pojam i nastanak berze kao specifičnog oblika finansijskih tržišta itd.

Ključne reči: finansijska tržišta, kapital, privreda.


[1] Rifat Stanković, Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka, Republika Srpska, BiH, e-mail: djordjevicdragomir9@gmail.com
[2] Daut Kalač, Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka, Republika Srpska, BiH
[3] Milovan Rosić, Ministarstvo zdravlja R. Srbije, Save Kovačevića 7, Kragujevac, rosic.milovan@gmail.com