Oditor, Vol. IV, Br. 01/2018

RAČUNOVODSTVENE ASOCIJACIJE EVROPSKOG PODRUČJA
Jovan Prelić[1], Branko Nešić[2], Tamara Gajić[3]

Datum dolaska: 24.06.2017.
Datum prihvatanja: 11.07.2017.
Pregledni rad
UDK: 657.061.231(4)
006.44:657

Apstrakt

Na shvatanje da prioritetne aktivnosti nacionalnih i međunardnih računovodstvenih institucija treba da budu na planu uspostavljanja i izgradnje računovodstvenih načela i standarda (pomenutih načela i standarda moraju da se pridržavaju kompanije prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja, da bi se obezbedilo verno polaganje računa i obezbedila neophodno potrebna uporedivost, kao i na planu upoređenja revizorske tehnike i metodologije, kako bi verifikovani finansijski izveštaji postali neophodna informaciona osnova za sve vlasnike deonica) najviše je uticala okolnost da su finansijski izveštaji nezaobilazna informaciona osnova korisnicima računovodstvenih informacija (internim i eksternim), prilikom ocene imovinskog, finansijskog i rentabilitetnog položaja kompanija.
Kao rezultat potrebe za harmonizacijom računovodstvenih satandarda u americi i evropi formiran je veliki broj asocijacija, a delokrug rada i aktivnosti koje ove asocijacije sprovode prikazane su u samom radu.

Ključne reči: računovodstvo, harmonizacija, asocijacija, standardi.


[1Jovan Prelić, Univerzitet odbrane, Ulica Pavla Jurišića Šturma br. 33, Beograd, Srbija.
[2Branko Nešić, Doktorant na Univerzitetu za poslovne studije Banja Luka, Republika Srpska, BiH
[3Tamara Gajić, Fakultet organizacionih nauka u Beogradu, Master studije, Ulica Jove Ilića br. 154, Republika Srbija